RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het kennisinstituut voor archeologie, monumenten, museale collecties, landschap en leefomgeving. Het is onderdeel van het ministerie van OCW. Op de site van de RCE is veel informatie te vinden over subsidies, verduurzaming, onderhoud en restauratie van cultureel erfgoed. Zie ook www.cultureelerfgoed.nl >>

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed logo

FINANCIERING

Nationaal Restauratiefonds
Elk monument vertelt een verhaal. Het geeft een gezicht aan een buurt, plaats of regio en maakt onze omgeving extra aantrekkelijk. Daarom wil het Nationaal Restauratiefonds deze bijzondere gebouwen behouden. Daar maakt het Restauratiefonds zich elke dag sterk voor.
Dat doet het fonds met een goede financiële ondersteuning vanuit verschillende fondsen. Zij helpen eigenaren met een financiering voor onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming. En met kennis. Persoonlijk of via de platformen www.monumenten.nl >> en www.Herbestemming.nu >>
Website van het Restauratiefonds: www.restauratiefonds.nl >>

Nationaal restauratiefond logo

STICHTING BOUWHISTORIE NEDERLAND

De stichting Bouwhistorie Nederland zet zich in voor de bevordering van bouwhistorisch onderzoek, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht, en vraagt waar mogelijk aandacht voor het belang van dit onderzoek. De Stichting zet zich ook in voor de bevordering van opleiding en vorming van bouwhistorici. Zie ook www.bouwhistorie.nl >>.

Stichting bouw historie Nederland logo

PROVINCIALE MONUMENTENWACHT

In iedere provincie in Nederland is een monumentenwacht actief. De monumentenwacht is een onafhankelijke organisatie die voor hun abonnees monumenten historische interieurs en historisch groen inspecteert en hen adviseert. Zie verder www.monumentenwacht.nl >>.

ARCHITECTEN

Via de website van de algemene Beroepsvereniging van Nederlandse Architecten (bna) zijn alle aangesloten architectenbureaus in Nederland te vinden: www.bna.n l>>.

Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus logo

Daarnaast is er de Vereniging voor Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR). Leden zijn in het bezit van een Erkend Restauratie-Architectenbureau (ERA). Deze regeling waarborgt dat aangesloten bureaus aan specifieke eisen voldoen om op een verantwoorde manier met monumenten om te gaan. Kijk op www.vawr.nl >>.

Vereniging voor Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR)

RESTAURATIEAANNEMERS

Vakgroep Restauratie
Restauratiebedrijven die lid zijn van de Vakgroep restauratie worden getoetst aan eisen van onder meer bedrijfsorganisatie, bouwkundig vakmanschap en deskundigheid op het specifieke gebied van restauratie. Op deze manier is een opdrachtgever ervan verzekerd dat de restauratie van zijn eigendom wordt toevertrouwd aan een expert. Een lijst met aangesloten bedrijven is te vinden op www.vakgroeprestauratie.nl >>.

Vakgroep Restauratie
Restauratiebedrijven die lid zijn van de Vakgroep restauratie worden getoetst aan eisen van onder meer bedrijfsorganisatie, bouwkundig vakmanschap en deskundigheid op het specifieke gebied van restauratie. Op deze manier is een opdrachtgever ervan verzekerd dat de restauratie van zijn eigendom wordt toevertrouwd aan een expert. Een lijst met aangesloten bedrijven is te vinden op www.vakgroeprestauratie.nl >>.

vakgroeprestauratie logo

De Gespecialiseerde Aannemers in de Restauratie (GA-Platform Restauratie)
Het GA-Platform Restauratie is een groep van gespecialiseerde (ambachtelijke) bedrijven, werkzaam in onderhoud en restauratie van monumenten. Naar www.ga-platformrestauratie.nl >>

logo GA platform

MONUMENT EIGENAREN PARTICULIEREN

Bewoond Bewaard www.bewoondbewaard.nl >>
Agrarische Erfgoed Nederland www.agrarischerfgoed.nl >>
Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen www.vphb.nl >>
Stichting Monumentenbezit www.monumentenbezit.nl >>

Bewoond Bewaard logo

ERFGOED GROEN

Vereniging van Erfgoedhoveniers
De Vereniging van Erfgoedhoveniers is een groep hoveniersbedrijven die zich onderscheidt met haar specialisatie; het groen erfgoed. De leden staan garant voor hun brede deskundigheid, kwaliteit en betrokkenheid. Alle aangesloten Erfgoedhoveniers werken volgens de URL bij groene monumenten. Zo is een monumentale stadstuin, boerenerf, landgoed of historische begraafplaats in vertrouwde handen.

Federatie Particulier Grondbezit (FPG)
De FPG is een vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De leden leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan voedselvoorziening, cultuurhistorie, natuurbeheer en recreatiemogelijkheden.
www.grondbezit.nl >>

De Nederlandse Tuinenstichting (NTs)
De NTs, opgericht in 1980, komt op voor groen erfgoed dat aangetast dreigt te worden, zoals cultuurhistorisch waardevolle landschappen, tuinen, parken, openbare groenvoorzieningen enzovoorts. Daarnaast stimuleert de NTs de openstelling van particuliere tuinen en organiseert excursies.
www.tuinenstichting.nl >>

Gilde van Tuinbazen
Een belangrijk deel van het Nederlandse cultuurlandschap bestaat uit monumentaal historisch groen. Dat zijn de parken en tuinen van kastelen, buitenplaatsen, landgoederen en kloosters. De bijzondere kwaliteit van deze plaatsen wordt bewaakt door de tuinbaas. Dit vraagt specifieke kennis en kundigheid. Het Gilde van Tuinbazen is opgericht om deze bijzondere kennis te delen en uit te breiden.
www.gildevantuinbazen.nl >>

logo tuinbaas kleur (1)

Vakgroep Groen Erfgoed
De Vakgroep Groen Erfgoed stelt zich ten doel de instandhouding en ontwikkeling van het groene erfgoed in Nederland te bevorderen. Gespecialiseerde professionele onderzoekers en planvormers op het gebied van groen erfgoed verhogen door onderlinge kennisuitwisseling gezamenlijk de kwaliteit van hun werk en staan daar borg voor.
www.vakgroepgroenerfgoed.nl >>

KASTELEN EN BUITENPLAATSEN

Stichting Vrienden Particuliere Buitenplaatsen (Vrienden PHB)
De belangrijkste doelstelling is het bevorderen van de belangstelling voor de instandhouding van kastelen en andere historische huizen, die bij voorkeur voorkomen op de lijst van beschermde monumenten en die zijn aangemerkt als landgoed in de zin van de Natuurschoonwet 1928. Daarbij gaat het om huizen en kastelen die op de één of andere wijze in bezit zijn van particuliere eigenaren. Stichting Vrienden PHB tracht haar doel te bereiken door:

  • Het geven van voorlichting over particuliere historische buitenplaatsen.
  • Het organiseren van bijeenkomsten, rondleidingen en lezingen op of bij particuliere buitenplaatsen, die normaal gesproken gesloten zijn voor het publiek.
  • Het beschikbaar stellen van financiële middelen aan particuliere buitenplaatsen voor kleine restauraties

www.vriendenphb.nl >>

Nederlandse Kastelenstichting (NKS)
De NKS, kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats zet zich in voor het behoud van de Nederlandse kastelen en buitenplaatsen en hun omgeving. De NKS organiseert onder meer de jaarlijkse Dag van het Kasteel en meerdere excursies.
www.kastelen.nl >>

AGRARISCH ERFGOED

OVERIGEN

Erfgoedvereniging Heemschut
Erfgoedvereniging Heemschut is de grootste en één van de oudste particuliere verenigingen voor bescherming van cultuurmonumenten. Sinds 1911 zetten actieve burgers zich in voor de waardering en het behoud van waardevolle monumenten en cultuurlandschappen in Nederland.
www.heemschut.nl>>

Magazine MONUMENTAAL
Magazine MONUMENTAAL is het enige echte tijdschrift in Nederland over wonen, werken en ontspannen in klassieke ambiance. Het tijdschrift is in woord en beeld een betrouwbare wegwijzer in historisch erfgoed, een eigentijdse spreekbuis voor cultuurhistorie.
www.monumentaal.com >>

Erfgoedstem
Een online nieuwsplatform voor en door de Nederlandse erfgoedsector en heeft als doelstelling: laten zien waar we samen mee bezig zijn. De erfgoedstem is voor iedereen die vanuit z’n professie of sterke interesse betrokken wil zijn bij gebouwd erfgoed, archeologie en historische landschappen.
www.erfgoedstem.nl >>

logo erfgoedstem

Kunsten ’92
Kunsten ’92 is de belangenbehartiger voor kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector.  Met 400 leden uit alle disciplines willen we met een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat voor cultuur in Nederland verstevigen. Kunsten ’92 coördineert o.a. het Erfgoedplatform, een informeel samenwerkingsverband om de positie en het belang van erfgoed te versterken.
www.kunsten92.nl >>

Kunsten 92 logo