Stinzenbeplanting – onderhoud en behoud

Stinzenplanten zijn een cultuurhistorisch onderdeel van de Nederlandse flora. Veel stinzenplanten zijn nu bij wet beschermd en behoren tot ons cultureel erfgoed. Vraag daarom een deskundige Erfgoedhovenier voor het in stand houden van uw waardevolle stinzenbegroeiing. Lees hieronder meer onze dienstverlening gebaseerd op de uitvoeringsrichtlijn (URL).

IMPRESSIE VAN DE UITVOERINGSRICHTLIJN (URL)

Onafhankelijke kwaliteitsborging

De leden van onze vereniging staan voor hun kwaliteit, daarom is het initiatief genomen voor het opzetten van een onafhankelijke kwaliteitsborging. De RCE en de ERM hebben in nauwe samenwerking met diverse partijen in het groen erfgoed een uitvoeringsrichtlijn (URL) en een beoordelingsrichtlijn (BRL) opgesteld. De uitvoeringsrichtlijn omschrijft hoe het werk moet worden uitgevoerd en de beoordelingsrichtlijn beoordeelt of de bedrijven werken conform deze URL en worden dan gecertificeerd. Al onze leden werken volgens de URL bij groene monumenten. Waarvan hieronder een impressie. De URL en de BRL worden beheerd door de ERM en zijn vanaf haar platform te downloaden en via deze link op onze site.

ONDERHOUD EN BEHOUD STINZENBEGROEIING IN BOSSEN, PARKBOSRANDEN EN BERMEN

Historisch beeld stinzenbegroeiing in bossen, parkbosranden en bermen

Stinzenbegroeiingen in parkbossen komen vooral voor op lichtere plaatsen in loofbossen en lanen, langs paden en bosranden. Vroeg in het voorjaar komen de bol- en knolgewassen in bloei, de meeste nog voor het blad aan de bomen zit. De kruidachtige soorten bloeien veelal net iets later. Door de aanwezigheid van wilde zoomplanten heeft deze begroeiing in de zomer meestal een wat ruiger karakter. Het vegetatiebeeld is vrij laag in het voorjaar en laag tot vrij hoog in de zomer. Dit hangt samen met de lichthoeveelheid, vocht en voedingsgraad.

Onderhoud en behoud van stinzenbegroeiing in bossen door Erfgoedhoveniers met als doel:
• In stand houden van de cultuurhistorisch en esthetisch waardevolle stinzenbegroeiing.
• In stand houden van het historische bosbeeld als geheel.

ONDERHOUD EN BEHOUD STINZENWEIDE

Historisch beeld stinzenweide

Het beeld van een stinzenweide is een grasland met laag gras en een rijkbloeiende lage bollen- en kruidenvegetatie in het voorjaar. In de zomer domineren de grassen met daartussen lage zomerbloeiende kruiden.

Onderhoud en behoud van stinzenweide door Erfgoedhoveniers met als doel:
• In stand houden van de cultuurhistorisch waardevolle stinzenbegroeiing.
• In stand houden van het tuin- en parkbeeld als geheel, open karakter, zichtlijnen, overgangen naar heester- en bosbegroeiing.