Gazons en grasland – onderhoud en behoud

Gazon en grasland wordt onderhouden door middel van maaien of begrazing. Dit kan op verschillende manieren en in verschillende frequenties gebeuren. De grassen en kruidachtige planten reageren sterk op de manier van beheer. Afhankelijk van de historische context, het gewenste beeld en de functie zetten Erfgoedhoveniers de meest geschikte machines in voor het maaiwerk en bepalen wij de juiste maaimomenten en de frequentie. Lees hieronder meer onze dienstverlening gebaseerd op de uitvoeringsrichtlijn (URL).

Meer weten over:

De uitvoeringsrichtlijn (URL) >>
Onderhoud en behoud gazons >>
Onderhoud en behoud bandzoden en grasparterres >>
Onderhoud en behoud graspaden >>
Onderhoud en behoud bloemenweide >>
Onderhoud en behoud parkweiden >>

IMPRESSIE VAN DE UITVOERINGSRICHTLIJN (URL)

Onafhankelijke kwaliteitsborging

De leden van onze vereniging staan voor hun kwaliteit, daarom is het initiatief genomen voor het opzetten van een onafhankelijke kwaliteitsborging. De RCE en de ERM hebben in nauwe samenwerking met diverse partijen in het groen erfgoed een uitvoeringsrichtlijn (URL) en een beoordelingsrichtlijn (BRL) opgesteld. De uitvoeringsrichtlijn omschrijft hoe het werk moet worden uitgevoerd en de beoordelingsrichtlijn beoordeelt of de bedrijven werken conform deze URL en worden dan gecertificeerd. Al onze leden werken volgens de URL bij groene monumenten. Waarvan hieronder een impressie. De URL en de BRL worden beheerd door de ERM en zijn vanaf haar platform te downloaden en via deze link op onze site.

ONDERHOUD EN BEHOUD GAZONS

Historisch beeld gazons

Bij gazons in groen erfgoed is een kort gemaaide, groene grasmat nu meestal het gewenste visuele beeld. Tot ver in de 19e eeuw werden de meeste gazons minder frequent en minder kort gemaaid en zagen er dus heel anders uit dan nu. Bij landhuizen en villatuinen uit de eerste helft van de 20e -eeuwse was een strak en kort gemaaid gazon bij het huis meestal wel de norm. Het gewenste historische beeld is dus afhankelijk van de historische context en het huidig gebruik. Onregelmatigheden ontstaan door oude zettingen en vroegere veranderingen worden soms bewust gehandhaafd. In gazons kunnen ook lage kruiden zoals brunel, ereprijs en madeliefje gewenst zijn.

Onderhoud en behoud van gazons door Erfgoedhoveniers met als doel:
• In stand houden van het gewenste historische beeld.
• Behouden van ruimtelijke structuur en de oorspronkelijke lijnvoering van de architectonische aanleg.

ONDERHOUD EN BEHOUD BANDZODEN EN GRASPARTERRES

Historisch beeld bandzoden en grasparterres

Bandzoden zijn smalle stroken siergazon of randbedden van gras langs bloemperken, borders en padranden. Grasparterres zijn siervlakken van gras die door smalle stroken grind, zand, bloemen of haagjes van elkaar gescheiden worden. Het gras bij beide elementen wordt frequent kort gemaaid. Bandzoden en grasparterres worden vaak opgesloten tussen smalle kantplanken, bandjes, rollagen van klinkers of tegenwoordig ook wel metalen strips, om de lijnvoering goed tot z’n recht te laten komen en te bewaren.

Onderhoud van bandzoden en grasparterres door Erfgoedhoveniers met als doel:
• In stand houden van de oorspronkelijke structuur, vlakverdeling en lijnvoering van de architectonische aanleg.

ONDERHOUD EN BEHOUD GRASPADEN

Historisch beeld graspaden

Graspaden zijn goed beloopbare, kort gemaaide paden van gras. Lage kruiden zijn vaak gewenst. Een graspad tussen bloemperken heeft strak gestoken en geknipte kanten. Een graspad dat door hoger gras loopt, heeft meestal een vaste maaibreedte en een strakke overgang van kort gras naar hoge vegetaties.

Onderhoud en behoud van graspaden door Erfgoedhoveniers met als doel:
• In stand houden van een goed beloopbaar pad volgens uitgezette lijnvoering van de architectonische aanleg.

ONDERHOUD EN BEHOUD BLOEMENWEIDE

Historisch beeld bloemenweide

Het vegetatiebeeld van een bloemenweide (bloemrijk grasland) is een fijn mozaïek van grassen en kleurrijke bloeiende kruiden, vrij laag in het voorjaar tot matig hoog in de zomer. Na de zomerse maaibeurt ontwikkelt de graslandvegetatie zich opnieuw en komt deze vaak weer tot bloei.

Onderhoud en behoud van bloemenweide door Erfgoedhoveniers met als doel:
• In stand houden van de bloemenweide als onderdeel van de parkaanleg.
• In stand houden van de ecologisch waardevolle kruidenrijke vegetatie.

ONDERHOUD EN BEHOUD PARKWEIDEN

Historisch beeld parkweiden

Het historische beeld voor parkweiden is een grote open ruimte met een goed ontwikkelde vegetatie met gemengde grassoorten en inheemse, meest in de voorzomer bloeiende kruiden. Een parkweide is vaak een vorm van bloemrijk grasland maar de nadruk ligt meestal meer op gras dan op beheer van bloeiende kruiden en het beheer is meestal grootschaliger en extensiever. De parkweiden worden beheerd door begrazing of als hooiland.

Onderhoud en behoud van parkweiden door Erfgoedhoveniers met als doel:
• In stand houden van de open ruimtelijke structuur.
• In stand houden van de kruidenrijke vegetatie.